A magyar szabályozás

A magyar médiaszabályozás előírásai a közszolgálati érték-teszttel kapcsolatban

A közszolgálati médiaszolgáltatásra vonatkozó legfontosabb szabályokat hazánkban a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) tartalmazza.

A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai az Mttv. rendelkezései alapján alapvetően három fő csoportba sorolhatók: a demokratikus nyilvánosságot szolgáló (pl. szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás), a kulturális (pl. nemzetiségi kultúra bemutatás) és a közösségi, társadalmi kohézió megerősítését célzó kötelezettségek (pl. társadalmi integráció erősítése).

Az elmúlt években több európai uniós tagállamban felmerült a közszolgálati médiaszolgáltató állami támogatásának, a közpénzek felhasználásának jogszerűségének kérdése, tekintettel arra, hogy a közmédia tevékenysége egyre sokrétűbbé, szerteágazóbbá vált, és a műsorok napjainkban már számos platformon, különböző formában érhetőek el.

Televízió - MTVA 1-es stúdió - A Dal címû mûsor
A közszolgálati érték-teszt bevezetése Magyarországon már sürgető kényszer volt az alábbiakra tekintettel:

– a médiavilág változásai, az új szolgáltatások megjelenése elengedhetetlenné tették, hogy egy-egy új szolgáltatás – ideértve az online megjelenő szolgáltatásokat – bevezetése előtt annak szükségességéről, jövőbeni hatásairól megalapozott döntés születhessen, elébe menve a piaci versenytársak innovációt akadályozó magatartásának,

– az Európai Unió versenyjogi szabályai is ösztönzően hatottak a teszt megalkotására,

– a European Broadcasting Union (EBU), a közszolgálati médiumokat tömörítő szervezet által, a tagjai felé megfogalmazott elvárások is ezt irányozzák elő,

– a közszolgálati tartalmak megfelelő minősége, innovatív jellege, a közönség általi fogadtatása is egy ilyen teszt által lehet mérhető.

A fentiek alapján a hazai szabályozásban is bevezetésre került a közszolgálati média teljesítményére, illetve a szolgáltatások közértékének mérésére vonatkozó szabályozás. Az Mttv. 2015. január 1. napjától hatályos módosítása alapján már a magyar közszolgálati médiaszolgáltató is köteles vizsgálni a szolgáltatásai közszolgálati értékét, amelynek kettős funkciója van: egyrészt az Európai Unió szabályainak való megfelelés, másrészt belső minőségbiztosítás.

A közszolgálati érték-teszt megalkotását és alkalmazását az Mttv. 100/B. §-a írja elő, melynek értelmében:

„100/B. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását köteles megvizsgálni és ellenőrizni.

(2) A közszolgálati érték vizsgálatának részletszabályait szabályzatban kell rendezni, amelyet valamennyi, az eljárásban érintett szervezet vagy testület közösen fogad el, a közszolgálati médiaszolgáltató kezdeményezésére és koordinációja mellett.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzat megalkotása és valamennyi módosítása során figyelemmel kell lenni e törvény rendelkezéseire, a Kódex előírásaira, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira, előírásaira.”

A magyar törvény új rendelkezése az európai gyakorlatban bevett és hatékonyan működő közérték-teszt (az Mttv. szóhasználatában: „közszolgálati érték-teszt”) megalapozását szolgálja, amely értelmében a közszolgálati médiaszolgáltató valamennyi – így a már működő, illetve az indítani kívánt új – szolgáltatása tekintetében rendszeresen vizsgálni kell, hogy a közmédia mennyiben tesz eleget a vele szemben támasztott törvényi és egyéb követelményeknek.

A törvény a vizsgálat (mérés) részleteinek kidolgozására szabályzat elfogadását írja elő, amelynek megalkotásában valamennyi érintett szerv részt vesz, a közszolgálati médiaszolgáltató koordinálása mellett.

Kiemelendő, hogy a törvény értelmében nemcsak az indítani kívánt új, hanem a már működő szolgáltatásokra is kiterjed a teszt hatálya, vagyis bizonyos időközönként azokat is vizsgálni kell.  Ebben a teszt eltér valamennyi hasonló európai közérték-teszttől. A tesztet tehát kötelező alkalmazni az újonnan indítani kívánt szolgáltatásokra, jelentős mértékben módosított, már meglévő szolgáltatásokra vonatkozóan minden esetben, meglévő, önálló szolgáltatások esetében pedig az eljárást rögzítő szabályzatban meghatározott időközönként.

Hírek, közlemények